Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30 • środa 7:30-17:00 • piątek 7:30-14:00
A A A
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
07.09.2011 •

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się procedurę uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 15 lutego 2010 roku. 
 
 
 
 
Załącznik do zarządzenia

Nr 2/2010

z dnia 12 lutego 2010 roku1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres krótszy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia.

4. Zaświadczenie wystawione na okres 1 miesiąca i dłużej, w tym na jeden semestr lub cały rok szkolny należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. 

5. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie do dyrektora szkoły w sekretariacie (zgodnie z załącznikiem, stanowiącym wzór do niniejszej procedury), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

6. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 30 września danego roku szkolnego,

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 30 lutego danego roku szkolnego.

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

7. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

8. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania i przekazuje ją nauczycielom wychowania fizycznego. 

9. W przypadku decyzji odmownej, rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwoływać za pośrednictwem dyrektora do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

10. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny (uczeń uzyskał 3 oceny cząstkowe z wychowania fizycznego), to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”zwolniony”.

12. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego wniosku rodziców/opiekunów prawnych.

13. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem. 

Załączniki

  • REKRUTACJA

Newsletter