Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30 • środa 7:30-17:00 • piątek 7:30-14:00
A A A
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
01.04.2011 •


 

I. Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • Statut Ośrodka.
 

II. Warunki przyjęcia do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej: 

 1. Do każdego rodzaju szkół przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Do poszczególnych typów szkół mogą być przyjęci kandydaci, którzy do czasu ukończenia szkoły nie przekraczają 24 roku życia, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 3. Uczniów przyjmuje się na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w danej szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (również w czasie trwania roku szkolnego).
 4. Uczniowie każdej ze szkół funkcjonującej w Ośrodku mają możliwość zamieszkania w internacie, po uzyskaniu skierowania wydanego przez Starostwo Powiatowe oraz złożeniu odpowiedniego kwestionariusza (załącznik nr 1)
 5. Należy złożyć następujące dokumenty:
 

  SZKOŁA PODSTAWOWA: 

  • Kwestionariusz osobowy ucznia (załącznik nr 2) – do pobrania w sekretariacie,
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną właściwą dla miejsca stałego zamieszkania lub nauki,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, działający przy PCPR.
  • Skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Starostę Powiatu,
  • Odpis aktu urodzenia,
  • Potwierdzenie zameldowania (dowód osobisty lub tymczasowy),
  • Świadectwo szkolne,
  • Dokumentacja medyczna (w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi),
  • Dwa zdjęcia.
 
 
 
 

  GIMNAZJUM: 

   • Kwestionariusz osobowy ucznia (załącznik nr 3) – do pobrania w sekretariacie,
   • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną właściwą dla miejsca stałego zamieszkania lub nauki,
   • Orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, działający przy PCPR.
   • Skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Starostę Powiatu,
   • Odpis aktu urodzenia,
   • Potwierdzenie zameldowania (dowód osobisty lub tymczasowy),
   • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
   • Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu zewnętrznego,
   • Dokumentacja medyczna (w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi),
   • Dwa zdjęcia.
 

  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: 

   • Kwestionariusz osobowy ucznia (załącznik nr 4) – do pobrania w sekretariacie,
   • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną właściwą dla miejsca stałego zamieszkania lub nauki,
   • Orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, działający przy PCPR.
   • Skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Starostę Powiatu,
   • Odpis aktu urodzenia,
   • Potwierdzenie zameldowania (dowód osobisty lub tymczasowy),
   • Świadectwo ukończenia gimnazjum,
   • Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
   • Zaświadczenie lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
   • Dokumentacja medyczna (w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi),
   • Dwa zdjęcia.
 
 1. Decyzję o przyjęciu ucznia do Ośrodka podejmuje dyrektor.
 • REKRUTACJA

Newsletter